SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedennævnte betingelser er gældende for ordrer og leverancer, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale.
 
1. TILBUD
Alle tilbud er frit blivende og baseret på de på tilbudsdagen gældende salgspriser, toldsatser, valutakurser og statslige afgifter. Afvigelser vil være angivet på tilbudet.


2. FORSENDELSE OG RETURNERING
Forsendelse finder sted for købers regning og risiko ab Robotek Gruppen A/S. Ved ordrer under kr. 800,- excl. moms debiteres et faktura- og ekspeditionsgebyr på kr. 75,-.

Alle lagervarer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og mod returneringsgebyr på min. 15%. Varer hjemtaget eller produceret efter ordre, ikke hørende til vort lagersortiment, tages ikke retur (skaffevarer).

Varer til besigt (lagervarer) faktureres, men tages retur inden 3 uger, såfremt varen er i fuldt salgbar stand og i ubeskadiget originalemballage.

Ved kreditering af returvarer beregner vi os et returgebyr på 250,00 kr. til dækning af vore kontrolomkostninger. Alle fragtomkostninger betales af køber.


3. TRANSPORTSKADER
Anmeldelse af transportskader skal af køber gives transportøren (DSB, postvæsenet, fragtmand m.v.) ved varens modtagelse. Robotek Gruppen A/S påtager sig normalt ikke transportforsikring.


4. EMBALLAGE
Emballage faktureres til kostpris og tages ikke retur.


5. REKLAMATIONER
Reklamationer over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.


6. ANSVAR FOR AFHJÆLPNING AF FEJL OG MANGLER
Varer, der inden for 12 måneder fra levering måtte vise sig at være behæftet med væsentlige fejl eller mangler, som vi er ansvarlige for, erstattes efter vort valg enten ved reparation eller ombytning eller refundering af den erlagte betaling. Levering til vor adresse skal ske franko.

Kan varen ikke sendes, foretages reparation på stedet. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse hermed betales af køber. Bortset fra pligten til at afhjælpe ovennævnte fejl og mangler har Robotek Gruppen A/S intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. Robotek Gruppen A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller anden sekundær skade.

Viser et af Robotek gruppen A/S leveret software sig at være mangelfuldt,har Robotek Gruppen A/S intet ansvar herfor, medmindre en uansvarlig adfærd fra Robotek Gruppen A/S’s side kan påvises.

Robotek Gruppen A/S har intet ansvar for købers tab som følge af sådanne mangler. Robotek Gruppen A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller anden sekundær skade.
 

7. BETALING
Købesummen forfalder til betaling   hos Robotek Gruppen A/S iht. Robotek Gruppens A/S gældende betalingsbetingelser.

Varer bestilt af firmaer, med hvem Robotek Gruppen A/S ikke tidligere har været i forbindelse, betales kontant ved levering. Ved overskridelse af aftalte betalingsfrister opkræves renter af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

Eventuel kursdifference vil ved for sen betaling blive debiteret køber.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling på grund af modkrav, som Robotek Gruppen A/S ikke har skriftligt godkendt.


8. Bilagsmateriale, som er leveret med afgivne tilbud, er Robotek gruppen A/S’s ejendom. Materialet må ikke misbruges
eller videregives til tredje person, og skal på forlangende, hvis tilbudet ikke fører til ordre, leveres tilbage til Robotek Gruppen A/S.


9. De i vore kataloger/prislister angivne data er med forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at ændre disse uden forudgående varsel.


10. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR
Ansvarsfraskrivelsesklausuler til Salgs- og leveringsbetingelser.

Robotek gruppen A/S er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for.

Sælger er ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast ejendom, mens varen er i købers besiddelse. Robotek Gruppen A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller produkter hvori disse indgår.

Robotek Gruppen A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Robotek Gruppen A/S’s ansvar for tingskade kan ikke overstige kr. 500.000,-.

I den udstrækning, Robotek Gruppen A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Robotek Gruppen A/S skadesløs i samme omfang, som Robotek Gruppen A/S’s ansvar er begrænset efter ovenstående.

Køber er forpligtet til straks at underrette Robotek Gruppen A/S ved erstatningskrav til tredjemand i henhold til dette punkt, samt at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod sælger i anledning af den solgte vare.

Det indbyrdes forhold mellem Robotek Gruppen A/S og køber kan altid forlanges afgjort ved voldgift på sælgers anvisning.
 
 

 
Robotek EL&Teknik | Sydvestvej 53 | 2600 Glostrup | Tlf.: +45 44 84 73 60 | info@robotek.dk